Actuele ontwikkeling

Juni 2020
De bouwactiviteiten van Mitros op het terrein langs de Diepenbrocklaan / Nedereindseweg zijn inmiddels gestart en de bouwvoorbereidingen van Gezondheidshuis Zuilenstein zijn ook in volle gang.

Het voorlopig ontwerp is aan de Welstandscommissie voorgelegd en eind juni wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Verwacht wordt in het najaar te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

Mei 2020
In februari zijn de huurovereenkomsten voor het nieuwe centrum getekend.

Ook in de coronatijd zijn de overleggen van de regiegroep Nieuwbouw doorgegaan en hebben ook de 1ste gebruikersoverleggen digitaal plaatsgevonden.

De architect legt de voorlopige ontwerpen voor aan de Welstandscommissie die beoordeelt of het uiterlijk van het gebouw voldoet aan de eisen van de welstand waarna een omgevingsvergunning kan worden afgegeven.

Januari 2020
De samenwerkingsovereenkomst met Zenzo is ondertekend. De planning is vastgesteld en het Definitief Ontwerp zal in het 2e kwartaal van 2020 rond zijn.

November 2019
De handtekeningen voor de overdracht van de grond zijn gezet. Na de tegenslagen rond de afbraak van het verzorgingshuis en de onderhandelingen over de grondverkoop kunnen we nu eindelijk een nieuw Gezondheidshuis ontwikkelen. Wij verwachten de opening van het Gezondheidshuis begin 2022.

September 2019
Zorgspectrum heeft de grond overgedragen aan Mitros. Mitros en het EMC zijn in onderhandeling over de splitsing van het perceel. Wij verwachten er op korte termijn uit te zijn.

April 2019
Mitros en Zorgspectrum hebben hun voorlopige koopcontract getekend. Deze wordt in april in het College Sanering Zorg (CSZ) besproken. Na goedkeuring volgt een periode van 6 weken waarin bezwaar kan worden gemaakt. Het definitieve contract, de feitelijke overdracht van de grond van Zorgspectrum naar Mitros is, mits akkoord CSZ en geen bezwaar, halverwege juni 2019. Wij kunnen dan, als het meezit, ook in juni de grond van Mitros overnemen.

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST!

Gezondheidscentrum Mondriaanlaan, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Huisartsenpraktijk Jutphaas, (het Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein), gaan met MOvactor en Gemeente Nieuwegein in samenwerking met onze cliëntenraad en de klankbordgroep een Gezondheidshuis realiseren. Op de inmiddels braakliggende kavel waar Verzorgingshuis Zuilenstein eens stond, gaan we een nieuw gebouw plaatsen dat we voorlopig Gezondheidshuis Zuilenstein noemen. De handtekeningen voor de overdracht van de grond zijn gezet. Na de tegenslagen rond de afbraak van het verzorgingshuis en de onderhandelingen over de grondverkoop kunnen we nu eindelijk een nieuw Gezondheidshuis ontwikkelen. Wij verwachten de opening van het Gezondheidshuis begin 2022

In plaats van een ziekenhuis bouwen wij een Gezondheidshuis. Dit Gezondheidshuis richt zich, de naam zegt het al, op gezondheid. Daarbij bedoelen wij met gezondheid meer dan alleen het niet ziek zijn. De professionals van dit Gezondheidshuis bedoelen met gezondheid dat u, als mens, de uitdagingen van het leven aankunt en daar de grip op hebt. Belangrijk is dan om zo min mogelijk last te hebben van lichamelijke kwalen. Natuurlijk blijft dit Gezondheidshuis gericht op medische topzorg en houden we de kwaliteit van onze zorg zoals u gewend bent. We gaan echter een stap verder. Om de uitdagingen in het leven aan te kunnen en de grip te houden is ook aandacht voor werk, wonen, inkomen, opvoeden, meedoen in de samenleving, zingeving, minder eenzaamheid, enzovoort belangrijk. Ook die factoren bepalen in hoge mate of je je goed voelt. Dat betekent dat de samenwerking tussen de medische professionals en de professionals van welzijn, werk en inkomen, wonen, jeugd, scholing en anderen in de brede zin gerealiseerd wordt.

Al deze professionals gaan samenwerken in integrale wijkteams zodat ze elkaar makkelijk kunnen vinden. Mocht er een probleem zijn dat de gezondheid van u als mens beïnvloed, dus als het even niet lukt om de uitdagingen van het leven aan te kunnen of als u even de grip kwijt bent, dan wordt er met u gezocht naar de beste manier om weer gezond te worden. Daarvoor hebt u soms de hulp van de dokter, fysiotherapeut of psycholoog nodig en soms van de welzijnscoach, schuldsanering, woningbouw of anderen. En nog vaker zal het een combinatie zijn van deze professionals. Naast deze professionals is het ontmoeten van medewijkbewoners ook helpend bij het oplossen van problemen. Het Gezondheidshuis wil graag een ontmoetingsplek in de wijk zijn. Voor een kop koffie, broodje, een praatje na de wandeling door het park, voor een vergadering ’s avonds: ontmoeten en verbinden is een functie voor het Gezondheidshuis. Al met al een stevige verbreding van de zorg!

Onze cliëntenraad, de vanuit de wijkbewoners gevormde klankbordgroep en de professionals van zowel het EMC, MOvactor en de Gemeente geven samen richting aan de invulling van het Gezondheidshuis. Met vertrouwen en verwachting kijken we naar de toekomst. We gaan een nieuw Gezondheidshuis creëren waar de gewone, u vertrouwde, topzorg stevig wordt uitgebreid zodat we de zorg naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Samen bouwen aan de toekomst!

Ontwikkeling Gezondheidshuis Zuilenstein

Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is het multidisciplinair samenwerkingsverband van Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Huisartsenpraktijk Jutphaas, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Diëtheek. Naast de coöperatieleden bieden de locaties huisvesting aan psychologenpraktijk Vitaal Mensenwerk, Saltro (Huisartsenlab), Verloskundigenpraktijk De Lekbrug, MOvactor en Jellinek. Daarmee is de hele eerstelijn (met uitzondering van de tandarts en logopedie) vertegenwoordigd in het EMC inclusief Welzijn.

EMC bedient ongeveer 17.500 patiënten. De komende jaren wordt, samen met MOvactor en de gemeente, één nieuw centrum ontwikkeld waar zowel de inwoners als de medewerkers gestimuleerd worden tot een zo optimaal mogelijk functioneren en welbevinden.

Woningcoöperatie Mitros ontwikkelt 29 sociale huurwoningen op het naastgelegen terrein. Voor informatie over dit project verwijzen wij u naar Mitros.nl.

Future Search

9 februari 2017 heeft een Future Search plaatsgevonden. 44 deelnemers waren ingedeeld in 5 verschillende belanghebbende partijen. Samen is nagedacht en gesproken over het ideale gezondheidscentrum en op welke manier de gezondheid en welzijn van inwoners op een effectieve manier vergroot kan worden. Er zijn 5 belangrijke speerpunten naar voren gekomen:

  1. Samenwerking tussen disciplines
  2. Toegankelijkheid, vanuit klant laagdrempelig
  3. Fysieke kant van het gebouw
  4. Topzorg, vanuit positieve gezondheid
  5. Financierbaarheid

Tijdens de Future Search waren inwoners van de wijk nadrukkelijk aanwezig. Zij hebben naar aanleiding van deze dag spontaan een klankbordgroep gevormd. Voor contact kunt u mailen naar kbgzuilenstein@gmail.com

Contact

CONTACTFORMULIER

Vragen over de nieuwbouw kunt u hier stellen.